Privacyverklaring

Privacyverklaring

AZ& PC De Futen, correspondentieadres Anna Pawlowastraat 2, 1183 CW Amstelveen, e-mailadres secretariaat@defuten.nl, hierna te noemen ‘de vereniging’ of ‘De Futen’, verklaart het volgende:

De vereniging houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar leden- en andere persoonsgegevens om. Persoonlijke gegevens van leden en van bezoekers van onze website defuten.nl worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt op de website van de vereniging en/of via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

 • U laat een contactverzoek bij ons achter.
 • U laat een bericht voor ons achter.
 • U schrijft zich in als lid van de vereniging.
 • U bestelt een product of dienst bij ons.

Uw gegevens worden opgeslagen in onze leden- en relatiedatabase in het administratieve programma Sportlink en – in het geval van wedstrijdzwemmers – in het administratieve programma Splash. De leden van de vereniging die de beschikking hebben over uw gegevens in dit programma, gebruiken deze uitsluitend voor een van de onderstaande doelen:

 • Inschrijving voor wedstrijden
 • Afhandeling van uw (contributie)betaling
 • Afhandeling van uw bestelling
 • Aflevering van bestelde goederen
 • Algemene communicatie over activiteiten voor alle leden
 • Telefonisch of e-mailcontact, indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
 • Doorgeven van wijzigingen in onze dienstverlening
 • Verbetering van onze service

Bij het versturen van berichten aan meerdere leden tegelijk zijn voor de ontvanger geen gegevens van de andere ontvangers inzichtelijk.

De vereniging gebruikt de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u deze gegevens zelf heeft ingevoerd.

Aard van de persoonsgegevens
De gegevens van u en/of uw kinderen die de vereniging bewaart zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, IBAN-nummer, en daarnaast voor kinderen leeftijd (noodzakelijk voor plaatsing in de juiste wedstrijdcategorie) en of een medische indicatie aanwezig is, en zo ja welke (noodzakelijk om trainingen zonder medische gevolgen te laten verlopen). Met deze als onvermijdelijke uitzondering verzamelen wij nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat zij door een mens (een verantwoordelijke bij de vereniging) zijn getoetst. Het gaat hier immers over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De vereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de KNZB, van wie elk lid van De Futen, automatisch lid wordt, en met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om zeker te zijn van hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wijzelf hanteren. De vereniging is de eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens slechts aan andere derden als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn voor ledengegevens van 3 jaar na opzegging, voor de financiële gegevens 5 jaar, de wettelijke bewaartermijn.

Inzage en wijzigen
U heeft altijd het recht op inzage bij de vereniging in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U kunt deze gegevens ook laten aanpassen of verwijderen, zolang correspondentie mogelijk blijft en contributie kan worden geheven. Om te wijzigen kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@defuten.nl.

Gebruik cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Zie hiervoor ons cookiebeleid

Links naar andere websites
De website defuten.nl bevat op bepaalde plekken links naar andere websites. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid dat geldt voor deze andere websites.

Klachtenregeling
Heeft u een vraag, opmerking of klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan? Dan verzoeken wij u om deze in eerste instantie met ons te delen via secretariaat@defuten.nl. Bent u vervolgens nog niet geheel tevreden over de afhandeling door ons?
Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons. De Autoriteit kan dan besluiten een onderzoek naar de handelwijze van de vereniging in te stellen.